Ashfall นรกล้างเมือง

เรื่องย่อ หนัง Ashfall หรือชื่อไทยว่า นรกล้างเมือง ภัยพิบัติสั่นสะเทือนแผ่นดินเกาหลีเกิดขึ้นอย่างไม่มีใครคาดคิด เมื่อภูเขาไฟเพ็กตู   Read More